Visie en missie

retable aTIF 1024x809 1Missie – Hier staan we

Onze gemeente is een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Samen met het geheel van de kerk deelt de gemeente in de aan Israël geschonken verwachting.
Wij geloven dat de gemeente van Christus is. Hij is de Koning en vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente.
De leden van de gemeente worden in het geloof geleid door de Heilige Geest in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.
Zij zijn geroepen tot bekering in discipelschap van onze Heere Jezus Christus en een leven tot eer van God.
De Bijbel, de door God geïnspireerde openbaring, is het fundament van en de norm voor heel de gemeente.

Visie – Deze weg gaan we

Vanuit de realiteit van de zonde en de gebrokenheid van de schepping, zien we uit naar vervulling van de verlossing in Christus.
De leden van Christus' gemeente krijgen gezamenlijk en persoonlijk deel aan de genade-gaven van Christus. Zij zetten al hun gaven
– zowel geestelijk als materieel – in ten nutte van anderen in de gemeente als het lichaam van Christus.
De gemeente van Christus belijdt haar vreemdelingschap in de wereld en heeft de opdracht zich in liefde tot de naaste te wenden, zowel dichtbij als ver weg.
De gemeente weet zich een klein onderdeel van Gods wereldwijde kerk en oefent de broederlijke gemeenschap met andere gemeenten dichtbij en ver weg.
De gemeente heeft de roeping zicht te krijgen op haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.


De getoonde afbeelding is een gedeelte van het Isenhiemer Altar (Elzas). Dit triptiek is gemaakt door Matthias Grünewald (1470-1528).
We zien hier Johannes de Doper wijzend naar Christus: 'Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. (Joh. 1:29b)
Aan zijn voeten staat een kruisdragend lam. Zijn bloed vloeit in de Avondmaalsbeker.