Geschiedenis van de gemeente

400 jaar

De geschiedenis van de Hervormde Gemeente in Stavenisse is bijna even oud als die van het dorp. Kort nadat de eerste bewoners in het dorp hun woonplaats vonden, werd een gemeente gesticht van de Nederduits Gereformeerde Kerk, zoals de Hervormde Kerk oorspronkelijk heette. De eerste gemeenteleden kwamen uit alle windstreken; behalve uit diverse plaatsen van het toenmalige Holland en Brabant vonden ook velen uit de Zuidelijke Nederlanden een veilig heenkomen in Stavenisse.
In 1616 werd de eerste predikant David Arondeaulx beroepen en op 1 mei als predikant bevestigd, nog voordat de kerk in 1617 gereed kwam.

Schenkingen

De bouw van de kerk in de 17e eeuw werd mede mogelijk gemaakt door giften uit diverse plaatsen van ons land. In verband met de slechte bouwkundige staat en vanwege een gebrek aan zitplaatsen werd de kerk afgebroken.
De huidige kerk, in 1910-1911 gebouwd, is een schenking van de ambachtsheerlijke familie Van der Lek de Clercq. Bij de eerste steenlegging op 25 oktober 1910 werd een in een loden koker gestoken perkamenten “Oorkonde van Schenking” achter de gedenksteen (buitenmuur Voorstraatzijde) geplaatst.
Schenkingen en nalatenschappen hebben ook in de recente geschiedenis van onze gemeente een belangrijke rol gespeeld. Voor de bouw van zowel het verenigings-gebouw “de Schuilplaats” (1984) als voor de pastorie (1995) waren nalatenschappen een onmisbare basis voor de financiering. Daarnaast werd door gulle giften van de gemeenteleden de liefde voor de gemeente tot uitdrukking gebracht.

De gemeente nuInterieur 3

De Hervormde Gemeente van Stavenisse is klein. In 1680 waren er 511 leden, aan het begin van de vorige eeuw ca. 1100. Maar met name door vertrek naar andere plaatsen en door de ontkerkelijking is het ledental tot onder de 300 gedaald.
Op dit moment is de gemeente vacatnt. De laatste predikant ds. M.A. Post was de 40e dienaar van het Goddelijk Woord, die in Stavenisse het Evangelie mocht verkondigen en samen met de kerkenraad de gemeente mocht dienen. Behalve in de zondagse erediensten komen jongeren en ouderen ook op andere tijden bij diverse activiteiten bijeen. zoals op de kinderlcub, vrouwenvereniging en bijbelkring. U/jij bent daar van harte uitgenodigd. Zie ook het kopje 'Activiteiten' op deze website.

Wij belijden, dat de Drieënige God alle dingen geschapen heeft en onderhoudt en dat Hij in Jezus Christus, onze Heere, de wereld met Zichzelf verzoent.
Wilt u met ons de kerkdiensten meemaken, dan bent u van harte welkom. De diensten vinden elke zondag plaats en beginnen ‘s morgens om 10 uur en ‘s avonds om 18 uur.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh. 3:16)

Bronnen:
J.P.B. Zuurdeeg, De stenen tuin, 1999
H. Steenberg, Stavenisse, 1885
Archieven Hervormde Gemeente Stavenisse